मराठ्यांचा महत्त्वाचा विजयः खर्ड्याचा रणसंग्राम

… तर कायदा हातात घेण्याची वेळ येणार नाही!